Vážené dámy a pánové,

téma dnešní přednášky vyplynulo z debat na seminářích a z událostí, s kterými sev běžném životě se setkávám u lidí, kteří žádají o pomoc. Uvedu trochu teorie a přidám i trochu praxe.

Dnes se budu věnovat žadatelům, kteří se někde seznámili s informacemi, že lze pomoci jinému člověku nebo, že mohou ovlivnit sami sebe pomocí energetickoinformačních aktivit. Mohli sice mít prvotně dobrou a upřímnou snahu někomu nebo sobě opravdu pomoci, ale udělali chybu nebo chyby, na které je nikdo neupozornil. I pokud upozornil, nevzali upozornění vážně. Je možnost, že vůbec netušili, o čem se mluví. Jednali systémem “Mně se toto netýká, vždyť chci jenom pomoci, zdokonalit sám sebe….” apod. Například: “Proč bych měl mít nastavený program závory? K čemu by mi byl dobrý?”.

Často smíchali informace, které přijali od někoho za své, sami si je myšlenkami upravili nebo vymysleli jiné na základě četby z knih různé kvality, z časopisů, při účastí na různých aktivitách, kde se pracuje tzv. s energiemi, s vlastním nebo cizím EIS. (Pod pojmem EIS je myšlen energetickoinformační systém člověka. Dříve se používal pojem biopole člověka). Podle těchto svých vědomostí postupovali. Z těchto aktivit následně u nich často došlo k vážným tělesným zdravotním potížím mimo jiné i díky poškození funkce jejich EIS. Druhému člověku většinou nepomohli, někdy mohli vlivem nepotřebných informací i nechtěně ublížit. Neuvědomili si, že i v této oblasti platí určité zákony a neznalost zákona je neomlouvá.

K výše popsanému stavu by nedošlo a jejich potíže by nevznikly, pokud by měli ve svém EIS správně nastavený a aktivovaný program, který dostal z pracovních důvodů název Závora. Každý si umí představit železniční závory, které jsou spuštěné a chrání všechny lidi v okolí před rozjetým vlakem nebo závoru na lesní cestě. Závora má člověka před něčím chránit nebo lze vysvětlit i tak, že v přeneseném slova smyslu upozorňuje na osobní majetek někoho jiného před vetřelcem. Pojem závora je zcela jasný. Jejím cílem je zastavit nás! A to je třeba, si v tu chvíli, hned uvědomit.

Pokusím se vysvětlit, co je myšleno pod pojmem program závory.
Běžný člověk, který se nezajímá nebo jen zajímá o energetickoinformační děje, čte si dostupnou literaturu, ale nechce v této oblasti nic provozovat, žádný program závory nemusí vymýšlet a aktivovat. Protože součástí EIS u každého z nás je přítomnost funkční ochrany proti energetickoinformačním vlivům. Záleží na její intenzitě a funkci, což je vázáno na zdravotní stav každého člověka a na jeho postojích k bytí. Obecně funkci ochrany EIS člověka oslabuje mimo jiné například choroba, ale i jeho naštvanost a agresivní chování k ostatním lidem.

I v mém přímém okolí jsou lidé, kteří žádný program závory nastavený neměli. Neměli ani ponětí, že by něco podobného existovalo. Nebo věděli a nebrali tento program na vědomí. Buď se snažili, ve své dobrotě, pomoci energetickoinformačním působením aktivně, ale ne cíleně a potřebně, jinému člověku, kterému nepomohli a mohli jemu nebo sobě takto i nevědomky ublížit. Sami se sebou prováděli meditace, autogenní trénink nebo jiné aktivity, které jim někdo neodborně poradil, postupy vyčetli z různé literatury. Byli zvědaví, vstupovali bez povolení majitele do cizích EIS, chtěli něco pro sebe získat, zjistit svůj osud, rozvinout své schopnosti nad míru vlastních možností, tak si opět nechali od někoho poradit. Během podobných aktivit posílali informace ze své psychiky do vlastního EIS, na které musel jejich EIS reagovat, jeho správná funkce byla narušena, byl psychikou donucen vysílat nepotřebné signály pro funkci jejich těla. Ve výsledku jsou u lidí, kteří přežili, diagnostikována vážná zdravotní postižení. Se svými aktivitami nechtějí přestat, protože i po vysvětlení celé situace, si souvislosti se svými aktivitami a nemocí nechtějí připustit. Těmto lidem se zpravidla již nedá pomoci. Projev jejich choroby je neurčitý. Lidově řečeno, od každého trochu a nic konkrétně. Vzhledem k příčině vzniku problémů – z pochopitelných důvodů, nasazené léky nezabírají. Lékaři jsou bezradní, pouze udržují stávající zdravotní stav, případně lidem dají nálepku „hypochondr“, „potížista“. Nechci strašit, ale pravda je, že některým z těch lidí jsem šla na pohřeb. Z plného zdraví umřeli, když tzv. obrazně „podlezli“ závoru. Bohužel sem lze zařadit i ty, kteří o možnosti ochrany formou závory vůbec nevěděli, ale i ty, kteří varování formou závory znali, ale nerespektovali ji! Je zcela jedno, zda lidé jednali v dobrém úmyslu a ve snaze pomoci nebo z neznalosti s úmyslem obejít varování. Důsledky bývají stejné, je opravdu smutné vidět zajíždět rakev v krematoriu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla znovu zopakovat zásady vytvoření takové ochrany.

Jak si do svého EIS nastavit a aktivovat program závory?

V první řadě každý člověk, než se pustí do jakékoliv aktivity v energetickoinformační oblasti, by měl mít nejdříve aktivovaný program závory.

Program závory si každý vkládá pouze sám do vlastního EIS. Program není automatickou součástí EIS každého z nás. Nejdříve je tedy nutné si vše jasně, srozumitelně a předem dobře promyslet. Určit projev – tzv. kód, jakým způsobem se závora zviditelní, lépe řečeno, jak ji budeme cítit – tlak či svrbění nebo něco podobného, co si není možné splést s jinými běžnými projevy těla. Jedná se o nezaměnitelný, subjektivní vjem na těle terapeuta. Místo na těle, kde se má projevit a intenzitu projevu programu závory, si každý nastaví sám, pouze jednou, konkrétně a nezaměnitelně a už si ho nikdy nebude měnit. Takto se mu bude projevovat program závory do konce života.

Do programu je nutné vložit informaci, aby se kód objevil automaticky, i bez další otázky na závoru, kdykoliv během odečítání informace o přítomnosti informace v EIS žadatele, nejen na začátku, ale i během zákroku, když by bylo nebezpečí, že další krok by mohl poškodit žadatele nebo terapeuta.
Terapeut pracuje se svým podvědomím, proto projev kódu závory vychází z jeho těla. Je třeba, aby se na jeho těle projevil nezaměnitelně, předem stanoveným způsobem, a když se projeví, musí terapeut v tom okamžiku přestat se všemi aktivitami, které závoru vyvolaly. Tedy uposlechnout tohoto varování a ihned nepokračovat v žádné aktivitě, i kdyby touto aktivitou chtěl tzv. jenom pomoci!

Na začátku jakékoliv energetickoinformační aktivity je dobré se vždy zeptat svého podvědomí, s kterým se celou dobu pracuje, zda není na danou aktivitu závora? Program je věta, kterou si člověk sestaví a řekne jednorázově. Hlavně je před tím třeba, plně si uvědomit a dobře promyslet varianty možností, na které má program reagovat, proč ho člověk potřebuje, mít stanoveno, jakým způsobem se má kód závory projevit.
V programu musí být, aby se kód závory objevil vždy v takovém případě, že by další aktivita terapeuta nebo dotaz byl nebezpečný nebo nevhodný, ohrozil by jak žadatele o pomoc, tak terapeuta. V ten okamžik, kdy se projeví kód závory, je třeba s celou aktivitou ihned přestat a odpoutat se od EIS žadatele. Odpojení lze udělat chtěným příkazem““Odpojuji se od EIS žadatele pána, paní xy“.
Pokud si člověk všechny varianty programu závory jasně uvědomuje a dokáže si je pod pojem závora doplnit, potom si v klidném prostředí, vědomě a chtíc řekne například toto:“ Spouštím program závory, který se u mne bude projevovat tímto kódem“

Je třeba projev závory respektovat ihned a bez vyjímky. V momentě jejího projevu ukončit okamžitě danou aktivitu, pokud je terapeut spojený s EIS žadatele, ihned spojení přerušit, nepokračovat!! Nezačít, bez odpojení se od druhého EIS, hned přemýšlet, proč má vjem kódu závory, když už mu chybí dodělat jen maličkost nebo chce v dobrém úmyslu tomuto člověku pomoci, protože i to je porušením zákona, které vede k výše uvedeným problémům.

Kdy se závora může projevit?
Program závory se může zviditelnit na samém počátku, při žádosti o pomoc. Důvod může být jak na straně žadatele, tak u terapeuta.

Nejčastější důvody:

  1. Je možné, že žadatel o pomoc nemluvil v rámci sbírání vědomostí o jeho problému celou pravdu, v rámci pohovoru zůstaly některé jeho aktivity nebo jiné příčiny jeho potíží skryté.
  2. žadatel doopravdy o přešetření ve skutečnosti nestojí. Jeho zdravotní potíže mu vyhovují. Jen mu někdo řekl, aby o přešetření požádal, tak požádal, ale ve skutečnosti pomoc nechce. Psychicky jsou jeho myšlenky nastaveny tak, aby jeho EIS nemohl tělu pomoci. Příznaky nemoci nelze léčit, ale objektivně se projevují – protože např. chce získat trvalý invalidní důchod. Je to jeho postoj k sobě. Tento postoj lze odečíst a terapeut musí mít v tom případě závoru.
  3. Nebo u žadatele je celý proces jeho potíží aktivní – což znamená, že příčina vzniku potíží trvá a žadatel si ji sám udržuje. Potom je třeba žadateli vysvětlit, aby se všemi aktivitami, které se týkají jeho zdravotních potíží, přestal minimálně na 4 měsíce a po této době znovu požádal o přešetření. Terapeut se pak znovu přesvědčí, zda doopravdy aktivity přerušil. Pokud žadatel nepřestal a aktivity dělá dál, nelze mu pomoci. Terapeut v tomto případě musí mít aktivní kód závory.
  4. Terapeut nemusí být aktuálně fit, je momentálně indisponovaný. Má možnost udělat přešetření později nebo druhý
  5. Zrovna tak se nedoporučuje dělat přešetření u osob terapeutovi blízkých – terapeut přestane být objektivní, dochází ke snaze vidět menší zdravotní problém než ve skutečnosti
  6. Anebo když se vyskytne druh problému, na který nemá terapeut vědomosti, jak by mohl pomoci. Další postup by nebyl správný. Pak má možnost, pochopitelně vždy po předchozí dohodě s druhým terapeutem, žadatele poslat k němu, pokud je mu známo, že on o stávajícím problému ví víc!

Variant, proč se objeví kód závory, může být nepřeberné množství. Na toto vše je třeba myslet, při sestavování programu závory.

Co je ještě potřeba vzít v úvahu?

V rámci energetickoinformačního přešetření je nutné, uvědomit si, že jsou přesně stanovená pravidla, která platí vždy a jejich nerespektování se opravdu nedoporučuje:

Odečíst informace o přítomnosti informací z EIS je možné pouze u člověka, který sám požádá o pomoc. Za dítě do 14 let může žádat ten, kdo ho vychovává a je jeho zákonný zástupce. Nemůže žádat prarodič za vnouče, pokud nemá vnouče ve své péči. Má možnost požádat o pomoc ošetřující lékař, kterého pacient žádá o pomoc. Za člověka v bezvědomí mohou požádat jeho nejbližší příbuzní. V případě aktuálního úrazu s bezvědomím může požádat o pomoc i člověk, který je u úrazu přítomný. Protože v tomto případě je důležitý čas i rychlost pomoci, ovšem i zde jenom v případě, že u terapeuta se neprojeví závora.

Každé přešetření a tím i vstup do EIS musí vždy mít důvod. Musí být vždy indikované! Tudíž je třeba nejdříve o žadateli vědět jaké má zdravotní problémy, kdy vše začalo, jak se potíže vyvíjely, jaké aktivity provozoval žadatel cca půl roku až 2 roky před projevením prvních potíží před onemocněním. Případně jaké aktivity provozuje i v současnosti.

Žadatel o pomoc si sám nemusí být vědom toho, že na něj někdo informačně zapůsobil nebo na něj něco působí a jeho problémy jsou energetickoinformační. Nemusí se zmínit o tom, že v jeho okolí je někdo, kdo je proti němu obrácen plný nenávisti, který nic neříká nahlas a je možnost, že nakupenou zlost proti poškozenému řekl jednorázově. Zdůrazňuji, že se nikdy nesmí hledat, kdo to je! Pokud by byl v okolí člověk, který poškozenému trvale nadává, nehrozí postiženému od něj nic zlého, kromě klasických nevhodných mezilidských vztahů. Nenávist nadávajícího člověka je rozmělněná na kousky a nemá vliv na působení v EIS postiženého.  Poškozený by se měl zamyslet nad svým chováním k okolí, zda on sám nedává příčinu lidem, aby se k němu takto chovali.

Nicméně jsou důležitá nasbíraná fakta o celém sledu událostí. Časový sled událostí je důleřžitý. Potíže musí být objektivní. Nepatří sem tvrzení: “Já mám pocit, že na mě někdo nebo něco působí“. Působení energetickoinformačního vlivu, které se projeví přítomností informace o tomto vlivu v EIS nelze pociťovat. Do důvodů k přešetření nepatří tvrzení: „Včera jsem někoho potkal, někdo mi něco provedl a dnes jsem z toho nemocný.“ Pozor, do důvodů o přešetření ani k následnému zásahu nepatří psychiatrické choroby, genetické choroby, onkologické choroby, které nemají energetickoinformační podklad a nelze je tímto způsobem odstranit.
Nicméně i u takto nemocných lidí se nemusí hned na začátku projevit kód závory, protože mohou mít i jiné zdravotní potíže, způsobené energetickoinformačně a tím se i u nich nedá vyloučit konkrétní důvod k přešetření. Případně k podání následné informace, jakým způsobem by měl pacient vyřešit odstranění nalezeného vnějšího vlivu tak, aby on nebyl tímto vlivem při likvidaci nijak ohrožen.
Z praxe je známé, že po odstranění například vlivu z místa, u onkologicky léčeného pacienta začne více zabírat léčba na chorobu, která nemá energetickoinformační podklad.

Při zásahu do EIS se neléčí, ale odstraňuje se příčina, která brání tomu, aby EIS mohl správně fungovat a reagovat dle potřeby na informace z organismu. Nebo se zjistí, že prvotní příčina potíží je fyzikální z prostoru, která působí přímo na tělo a tím dochází druhotně k zatížení EIS. Tyto příčiny se mohou najít při přestěhování do jiného bydliště, změny zaměstnání. Tento vliv se zdravotně u dětí projeví dřív, ale u dospělých je většinou projev začátku choroby od tří měsíců do dvou let. Proto je třeba při sběru potřebných údajů k přešetření sledovat i časový údaj o změně bydliště nebo zaměstnání. Fyzikální příčinu vlivu na tělo je třeba detekovat, kde se nachází a o jaký druh se jedná. Podle druhu je třeba odborně zlikvidovat příčinu potíží. Každá příčina se likviduje jiným, přesně určeným způsobem. Tím zmizí fyzikální vliv na tělo (případně i na těla všech, kteří se s žadatelem o pomoc pohybují v daném prostoru – např. byt, pracoviště, záleží na druhu působení). Po likvidaci EIS žadatele přestane být atakován vadnými podněty z těla, které předtím muselo reagovat na fyzikální vliv z místa. Zdravotní stav, který je způsobený tímto působením, se po odstranění příčiny vlivu, následně poměrně rychle upraví.

Pokud jsou nasbíraná všechna fakta a důvod k přešetření je objektivní, dá se v rámci diagnostiky přikročit k odečtení informace o přítomnosti informace o poruše v EIS postiženého člověka.

Jak by se měla odečítat diagnostika žadatele?
Pokud není závora, terapeut se spojí s EIS žadatele, proběhne přešetření zdravotního stavu u žadatele, terapeut může pouze odečítat informace o přítomnosti informace o poruše v EIS žadatele.

Zde je nutné, na začátku diagnostiky přistupovat k žadateli o pomoc bez očekávání čehokoliv. Pochopitelně, na základě nasbíraných informací před přešetřením, může terapeut dojít k nějakému závěru, o jaký problém se asi jedná. Nicméně tento dojem nemusí být nakonec pravda. Očekávaná choroba se sice projeví, ale až jako konečný a ne prvotní problém, který je třeba odstranit. Při spojení obou EIS v rámci přešetření, je třeba, aby terapeut sám sobě pokládal otázky konkrétní a hlavně pouze potřebné. Nesmí být zbytečně zvědavý. Odpovědi mu mohou ukázat mikro pohyby jeho svalů a promítnout se do pohybu kyvadla nebo drátěné vlaštovičky, které drží v ruce. Předem stanovené musí být, jak se nástroj bude pohybovat, při odpovědi ano a jak při odpovědi ne. V případě špatně položené otázky by neměl být pohyb žádný. Zde by mohlo dojít k záměně za závoru, proto je třeba mít kód závory nastaven na těle a ne na nepohybujícím se kyvadle, vlaštovičce! Po odečtení všech potřebných informací z EIS žadatele, musí dojít k odpojení obou EIS.

Teprve v tomto okamžiku může terapeut začít přemýšlet o způsobu, jakým následným postupem by měl žadatelovi pomoci. Ne vždy může. Existují případy, kdy lze bez potíží odečíst problém při diagnostice a na terapii hned ze začátku má závoru. V ten moment je nutné ihned odpojit od sebe oba EIS. Z toho vyplývá, že terapeut nesmí pomoci energetickoinformaně ani malinko, nesmí udělat další krok. Pokud by se snažil pomoci, nedbal na kód závory, vystavuje sebe i pacienta do velkého rizika!

Do této situace se mohou dostat lékaři, kteří ve své praxi energetickoiformační pomoc poskytují. I u nich by se měla objevit také závora na terapii. Nicméně jako lékaři, mohou pomoci klasickou medicínou. Případně pohovořit s pacientem, zda ještě nedělá nějakou aktivitu, která udržuje celý proces jeho potíží v aktivní. Pokusit se mu celou situaci vysvětlit. Nemohou si následně vyčítat, že nepomohli, když neměli možnost pomoci, protože pacient dělá své aktivity i nadále a oni mají na nergetickoinformační pomoc závoru. Mohou si pouze uvědomit, proč u pacienta skoro nezabírá, ani nastavená klasická odborná léčba.

V případě, že je prvotní zdroj potíží mířen fyzikálně na tělo a druhotně se začne projevovat v EIS, musí být odstraněno fyzikální působení. Zde nechci rozebírat, jak a jakým způsobem se zdroj najde a odstraňuje. Jen se mi jedná o upozornění, že působení na žadatele by bylo zcela bez úspěchu. Protože zdroj potíží by přetrvával.

Nebo terapeut nesmí pomoci, protože v rámci přešetření zjistí, že se jedná o problém, na který on sám nemá potřebné vědomosti a znalosti, jakým způsobem je třeba pomoci. Nepotřebná, neodborná pomoc by stejně nepomohla.

Všechny tyto myšlenkové pochody smí terapeut dělat až po odpojení se od EIS žadatele. V případě, že by začal uvažovat už i o terapii při navázaném kontaktu s EIS žadatele, vnáší do jeho EIS zbytečné a chaotické informace. Výsledek by byl, že nepomůže, uškodí nejen žadateli, ale i sám sobě!!!

Pokud terapeut ví, jakým způsobem může pomoci a má promyšlený terapeutický postup, naváže se opět na EIS žadatele a udělá potřebný zákrok a odpojí se od EIS žadatele.
Všechny souvislosti programu závory je třeba si v klidu rozmyslet a uvědomit si je.

Teď opustím program závory a uvedu příklady z praxe.
Stane se, že pacient chce být nemocný. Jeho nemoc ho sice trochu obtěžuje, ale zase není nucen dělat aktivity, které nechce. Například mu vyhovuje částečný nebo plný invalidní důchod, nemůže pracovat na chatě apod.
Pak je ještě další možnost.
Člověk byl hodně nemocný a začal se uzdravovat, proces uzdravování se zabrzdil. Zde se naskýtá otázka, proč? Co se stalo?

Uvedu příklad z praxe:
Mám kamarádku lékařku, která žila v Německu a nyní bydlí u Prahy. Měla masivní krvácení do mozku s následným ochrnutím poloviny těla. Byla okamžitě na neurochirurgické operaci a uvedli ji na 8 dní do umělého spánku. Během půl roku prošla několik rehabilitací. Současně probíhala z mé strany každodenní energetickoinformační terapie ve spolupráci s ošetřujícími lékaři. Postupně začala komunikovat česky a německy, hýbat ochrnutou nohou a později i rukou. Výsledkem je pohyb zcela bez omezení. Lékaři hovoří o zázraku a radují se. Já se raduji též, ale jenom trochu. Uvedu důvod proč. Její paměť nebyla nijak poškozena, ale půl roku jí vždy někdo říkal, co má udělat právě teď. Jídlo, rehabilitace, plavání, procházky, večerka, budíček. Neměla důvod cvičit paměť, která postupně ochabovala.
Na začátku nemoci se jí míhala písmena před očima, tak ani nečetla, nedívala se na TV a nechtěla poslouchat ani rádio. Později v Kladrubech už byla schopna číst. Dostala ode mne úkol, aby si přečetla 2-3 věty a za hodinu je řekla správně. Pokud by si je nepamatovala, měla je přečíst znovu a říct dobře. Pak by byly jiné věty.
Například popisek pod obrázkem v časopise. Nechtělo se jí, byla líná, odmítala. Pokud jí návštěva k této akci přinutila, řekla jí obsah tak i tak. Snažila se slova nějak vyjádřit a návštěva byla ráda, že se hýbe a mluví. V Kladrubech, v rámci místní terapie jí dali uvařit vajíčka ve cvičné kuchyni. Odložila utěrku na rozpálenou plotnu. Neuvědomila si, že začne hořet. Z léčebny jí pustili rozhýbanou fyzicky. Doporučili i nadále rehabilitovat a hlavně rozhýbat paměť. Začala chodit do centra pro lidi po CMP (cévní mozkové příhodě), kde jí chtějí rozhýbat paměť. Ona hovoří, pokud není unavená, docela plynule česky a německy. Pokud si nevybaví konkrétní slovo, řekne jiné. Nepoví: “Sklenice je průhledná”. Poví: “Přes sklenici je dobře vidět.” V jejím okolí nikdo tento její úhybný manévr nevnímá. Nicméně do celé akce se dostala v tuto dobu její psychika. Rozhodla se, že tento stav je ideální, proti tomu, když ochrnutá ležela na lůžku. Souhlasím s ní, že je super, když chodí. Nicméně ona se na tomto stupni sebe uzdravování takzvaně zasekla a nechtěla dál. Chodila doma po dvoře a říkala: “Jsem hodná a hloupá!” Takto programovala cíleně sama sebe. V tuto dobu jí nebylo energetickoinformačně pomoci. Měla jsem závoru. Mohla jsem jí jenom domlouvat telefonem, když mi ho zvedla nebo při osobním setkání. Naštěstí v centru kam chodí, nic nelze tzv. okecat. Probírají matematiku. Kamarádka byla hrdá na své vysokoškolské a další vzdělání a najednou ji donutili, aby si uvědomila v rámci domácího úkolu, že neví, kolik je 35 děleno 7, neřekne abecedu. Když tuto informaci přijala, dostala šok. Přestala chodit po dvoře a začala trénovat paměť. Opět se posunula dál. Paměť se opět začala zlepšovat a já jsem neměla závoru na rozvíjení pohybových aktivit. Centrum mělo dovolenou a ona domácí úkoly moc nedělala.
Navíc jí v současné době podezírám, že nechce některé věci vykonávat a na svoji nemoc se někdy vymlouvá. Já mám opět závoru. Mám z ní dojem, že jí stávající stav svým způsobem vyhovuje, když si doma dělá, co chce. Rodina vaří, ona přeci nemůže.  Používat mobilní telefon může atp. Opět si říká:“Jsem hloupá a napracovala jsem se v životě dost, pracovat už nechci.“ Tímto nemyslí zaměstnání, je již v důchodu. Toto je stav, na který mohu jen koukat a opět nemohu nijak pomoci, mám závoru. Její organismus v současné době, na přání její psychiky, zastavil regeneraci nejen stavu paměti. Jaký vývoj ji čeká? Já nevím! Zaleží pouze na ní a její rodině, jak ji v její aktivitě podpoří. Má velkou možnost dostat se zpět do běžného života bez nutné aktuální pomoci od jiných lidí.

Další sebe programování provozují lidé, kteří se o sebe přehnaně bojí. Jdou například na operaci, která proběhne zcela v pořádku. Dostanou potřebné léky, které zaberou a uzdravují se. Nicméně jejich psychika hraje roli. Říkají si, že jim je ještě zdravotně něco, co jim lékař nechce říct. Nic takového jim není. Jejich psychika je nadřazená EIS. Začne do EIS vysílat signály, aby byl ještě navíc léčen nějaký konkrétní problém těla. Toto místo je ve skutečnosti zdravé. EIS nemá rozum a musí reagovat, poslechnout psychiku. Vytvoří signál pro doléčení fiktivního problému. Tělo nemá možnost, jak tyto signály zpracovat. Nepotřebuje je. Takto vzniká problém, dochází k patologickému stavu. Člověk si vůbec neuvědomuje, že příčinou je on sám. Jen si spokojeně říká: “Já jsem to říkal.“ V tomto stavu nelze energetickoinformačně pomoci. Pouze postiženému vysvětlit stávající stav. On si musí své patologické a obavné myšlenky sám zastavit.

Na konci mé přednášky bych ještě ráda upozornila na postup některých lidí, kteří používají k odečtení zdravotních potíží žadatele o pomoc, svůj pocit. Problémy žadatele cíleně a chtěně pociťují na vlastním těle a proto říkají: „Cítím, že vás bolí toto a toto, zde a tam ….”.
Tento postup není dobrý, pokud ho doopravdy používají. Tito lidé si vlastním, cíleným chtěním promítají a tím současně „vkládají“ cizí zdravotní problémy na své tělo.
Jejich tělo musí zareagovat. Začne vysílat nepotřebné signály o neexistující chorobě do vlastního EIS. EIS je nástroj těla, proto na tyto chybné signály musí zareagovat. Tato aktivita se u nich časem projeví s ne zcela jasnými zdravotními problémy, které jsou částečně prokazatelné při lékařské diagnostice, ale zcela pochopitelně tyto potíže nereagují na léčbu. Proto před podobnými postupy varuji každého, kdo by něco podobného, v podobě pocitů na svém těle, chtěl provozovat!

Dívala jsem se na televizi, kam volali lidé s problémy. Člověk na obrazovce mne zaujal. Sliboval všem, kteří volali, včetně jejich příbuzným a známým, které si sami nadiktovali, že: “Pošlu vám energii zítra v 17hodin…“. Nechám na vaši rozvahu, kde je zde indikovaná potřeba přešetření, cílenost na konkrétního člověka a potřeba působení???
Je otázka, jak takto tento člověk pomůže volajícím lidem pomoci? Nicméně, jak říkal kdysi jeden můj bývalý kolega: “Slibem nezarmoutíš.” Zda a jak působil druhý den ve skutečnosti, se nikdo nedoví.

Na konec se naskýtá ještě jedna otázka k zamyšlení. V rámci současných poznatků víme, že při spojení s jiným EIS dochází k vzájemnému informačnímu propojení, případně i působení. Je otázka, zda nemůže dojít při tomto kontaktu k poškození obou EIS. Ne vždy je působení na druhý EIS potřebné, přesně cílené. Projev poškození by mohl projevit i po letech, nemusí se projevit hned. Proto by se měla i zde projevit závora!

Děkuji vám za pozornost.

V Praze 11/2015

Jana

Posted in: Kazuistiky.
Last Modified: 18 ledna, 2016