MUDr. Michaela Petišková

Vzdělání: Absolventka Fakulty všeobecného lékařství I.Lékařské Fakulty University Karlovy, Atestace z oboru psychiatrie I.a II.stupně, Funkční specializace z psychoterapie.

Výcviky ve skupinové psychoterapii, komplexní terapii psychóz a Katathymně imaginativní terapii dle Leunera.Praxe: Široké spektrum zkušeností přesahujících hranice vlastního oboru: praxe u lůžka (psychiatrie, interna), budování a řízení komunitních systémů podporujících duševní zdraví (Denní centrum a FOKUS Liberec), 15-letá spolupráce v týmu Střediska komplexní terapie psychosomatických chorob MUDr. Vladislava Chvály v Liberci, vedoucí lékařka pražské Psychosomatické kliniky (2004-2005), praxe v krizové intervenci (Denní sanatorium pod Ondřejovým).
Zahraniční zkušenosti (stáže ve Velká Británii, Japonsku, SRN, Švýcarsku), členství v odborných společnostech (mj. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně včetně psychoterapeutické společnosti, Psychosomatické sekce a Společnosti frankofonních lékařů, Česká společnost pro katathymně-imaginativní psychoterapii).Specializace a metoda práce: Postupná specializace na psychoterapeutickou a psychoterapeutickou medicínu zejména ve smyslu komplexního přístupu (tj. snaha o co nejpodrobnější vhled do pacientova fungování v rovině tělesné, psychické, vztahové , event. duchovní) k pacientovi a vnímání psychosomatické symptomatiky v kontextu jeho životního příběhu. Při tomto způsobu práce nutná práce s rodinným systémem, resp. kontextem a s týmem kolegů (možnost ovlivnění příznaku v několika rovinách současně).

Poskytované služby: Konsultace a posouzení celkového psychosomatického stavu pacienta, doporučení vhodného léčebného programu.
Individuální konsultace event. dlouhodobé vedení v rámci osobního rozvoje, zacházení s psychosomatickými příznaky.
Konsultace s rodinami.
Poradenství v krizových životních situacích.
Konsultace jsou možné v německém a anglickém jazyce.

IMG_8944